Asianajotoimisto Petri Järvensivu Oy on erikoistunut asuntokauppaan, rakentamisoikeuteen, asunto-osakeyhtiö- ja yritysoikeuteen.

Asuntokaupanvirheet.fi - Osakasriidat.fi - Rakennusriidat.fi - Asoyriidat.fi - Vakuutuskorvausriidat.fi - Tyoelakeriidat.fi

Ohjeet onnistuneen asuntokaupan tekemiseen ja miten välttää riidat vanhojen asuntojen kaupoissa. Ohjeita miten menetellä riitatilanteessa ja miten hankkia asianajaja. Ohjeet reklamaatioon ja asian sovitteluun. Esimerkkejä erilaisista riidoista esim. Korkeimman Oikeuden, hovioikeuksien ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja ja mitä niissä on tuomittu purkutilanteissa ja hinnanalennuksissa.

Miten asunto-osakeyhtiöt toimivat ja mitä ovat osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet? Mitä hallitus voi päättää ja mitä päätetään yhtiökokouksissa? Hallituksen jäsenten vastuu. Yhtiökokouksen pätemättömyys ja mitättömyys.

Miten niitä moititaan? Korkeimman oikeuden ja hovioikeuksien päätöksiä erilaisista riitatilanteista mm vahingonkorvauksista. 


Ohjeita kuluttajille, omakotirakentajille, urakoitsijoille ja rakennuttajille sekä rakennusalan konsulteille ja arkkitehdeille. Keskeiset lait ja muut normit. Paljon tuomioita eri riitatilanteista mm. Korkeimman Oikeuden, hovioikeuksien ja kuluttajariitalautakunnan ohjeita.

Osakeyhtiöiden osakkaiden väliset riidat ovat yleisiä. Niihin saat ohjeita näiltä sivuilta. Mistä asioista voidaan päättää määräenemmistöllä ja mistä tavallisella enemmistöllä. Mikä on yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sisältö ja merkitys ja miten niillä voidaan sopia yhtiön menettelytavoista


Ohjeita vakuutusriitoihin, tapaturmavakuutusriitoihin sekä potilasvahinko- ja lääkevahinkoriitoihin. Miten hakea muutosta kielteiseen korvauspäätökseen? Entä miten tulee toimia, jos ei kykene työhön tapaturman tai vahinkotapahtuman jälkeen? Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan, vakuutuslautakunnan, hovioikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisut.

Ohjeita erityisesti työkyvyttömyyseläkeriitoihin. Miten työkyvyttömyyttä arvioidaan? Miten haetaan muutosta? Tyoelakeriidat.fi -sivustolla on muun muassa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan, vakuutusoikeuden, hovioikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisut.